אױב דו האָסט געפֿונען אַ דיבוק אָדער האָסט װאָסער נישט איז פֿראַגע צי פֿאָרלײג, זײַ אַזױ גוט און שרײַב דעם בעל־הבית: [email protected]

אַרויסלאָז-דאַטע